compressjpgKMA_obr_825

VÍTEJTE NA
KATEDŘE MATEMATIKY


Podstata matematiky spočívá v její svobodě.

– Georg Cantor


Lidé na KMA Kontakt

Katedra matematiky (KMA) je součástí oborové Matematické sekce Fakulty aplikovaných věd ZČU, kterou tvoří spolu s partnerským oborovým oddělením VP5 Kvalitativní a kvantitativní studium matematických modelů, jež je zařazeno pod Evropské centrum excelence NTIS – Nové technologie pro informační společnost.

KMA je pracovištěm s celouniverzitní působností zajišťujícím výuku odborných matematických předmětů na fakultách FAVFDUFEKFELFSTFPEFZS. Naopak do vybraných předmětů garantovaných katedrou jsou zváni odborníci z jiných pracovišť ZČU, ale i z jiných vysokých škol a uznávaných vědecko-výzkumných pracovišť.

Katedra garantuje několik studijních programů v bakalářskémnavazujícím i doktorském studiu – studijní program Matematika a její aplikace (Bc. a Mgr.), Matematika a finanční studia (Bc. a Ing.), Učitelství matematiky pro SŠ (Mgr.) a doktorský studijní program Matematika (Ph.D.). V rámci navazujících programů Matematika a její aplikace a Učitelství matematiky pro SŠ má katedra oprávnění konat rigorózní řízení (a udělovat titul RNDr.).

Po vědecké stránce se katedra věnuje výzkumu zejména v oblastech matematické analýzy, teorie grafů, geometrického modelování a numerické matematiky. Členové katedry vydávají odborné publikace s původními matematickými výsledky, jsou zapojeni do řešení řady národních i evropských projektů, pořádají konference, workshopy a semináře a vychovávají mladé vědecké pracovníky (doktorandy a postdoktorandy). Výzkum rovněž zahrnuje intenzivní mezinárodní spolupráci.