HISTORIE KATEDRY MATEMATIKY

Katedra matematiky stála u počátku vysokého školství v Plzni. Její zárodky lze symbolicky hledat už na začátku 20. století, kdy byl založen Pokusný ústav Škodových závodů, na němž v roce 1930 vzniklo Oddělení pro aplikovanou matematiku a mechaniku mající svoji expozituru v Plzni. V roce 1949 byla v Plzni zřízena pobočka Českého vysokého učení, jež se v roce 1950 stala samostatnou fakultou a v roce 1953 pak samostatnou Vysokou školou strojní a elektrotechnickou (VŠSE). Výuku matematiky zajišťoval na VŠSE Ústav teoretických nauk, který dal v roce 1954 vznik dvěma předchůdkyním současné katedry matematiky, tedy katedře matematiky a fyziky a katedře matematiky a deskriptivní geometrie. V roce 1990 vzniká na VŠSE fakulta aplikovaných věd (FAV) a existující katedra matematiky se stává jedním z jejích pracovišť. Jakožto součást FAV pak v roce 1991 přechází katedra matematiky na nově zřízenou Západočeskou univerzitu v Plzni (ZČU). A tento stav trvá dodnes. Lze tedy říci, že katedra matematiky je jednou z nejstarších součástí současné univerzity, nicméně její historie spadá hluboko před vznik FAV i ZČU.

2014

stěhování Katedry matematiky (KMA)
do nové budovy CTPVV a NTIS

1992

Katedra matematiky (KMA)
poprvé na Borech (Zelený trojúhelník)

1991

Katedra matematiky (KMA) je
součástí Fakulty aplikovaných věd (FAV)

1971

vznik Katedry matematiky (KMA) sjednocením dvou kateder:
Katedra matematiky (KME),
Katedra matematiky a deskriptivní geometrie

1962

rozdělení Katedry matematiky a fyziky (KMF) na dvě části:
Katedra matematiky (KME),
Katedra fyziky

1954

založení dvou kateder:
Katedra matematiky a fyziky (KMF),
Katedra matematiky a deskriptivní geometrie