Závěrečné práce

Důležité termíny a povinnosti studentů závěrečného ročníku

Zadání práce:

Studenti bakalářského studia, kteří hodlají v akademickém roce 2023/2024 ukončit studium, jsou povinni

 • dohodnout přesné znění bakalářské práce s vedoucím BP, na IS/STAG na Portálu vyplnit Podklad pro zadání BAKALÁŘSKÉ práce studenta a ve stavu schvalování označit téma jako "dopracované",
 • vytisknout vyplněný formulář a podepsaný vedoucím BP odevzdat na sekretariát KMA do 29. 9. 2023,
 • vyzvednout na sekretariátu katedry oficiální zadání BP v termínu od 20. 11. 2023 do 30. 11. 2023.

Studenti navazujícího magisterského studia, kteří hodlají v akademickém roce 2023/2024 ukončit studium, jsou povinni

 • dohodnout přesné znění diplomové práce s vedoucím DP, na IS/STAG na Portálu vyplnit Podklad pro zadání DIPLOMOVÉ práce studenta a ve stavu schvalování označit téma jako "dopracované",
 • vytisknout vyplněný formulář a podepsaný vedoucím DP odevzdat na sekretariát KMA do 29. 9. 2023,
 • vyzvednout na sekretariátu katedry oficiální zadání DP v termínu od 20. 11. 2023 do 30. 11. 2023.

Odevzdání práce:

Kvalifikační práce se odevzdává elektronicky (nahráním do IS/STAG včetně všech příloh) a ve dvou vyhotoveních v listinné podobě (na sekretariát KMA). Všechny exempláře musí obsahovat originál zadání podepsaný děkanem fakulty (resp. jeho kopii) a všechny přílohy (dokumenty, CD, apod.). Listinné výtisky se po obhajobě vrací studentovi.

Bakalářské práce:
Mezní termín pro odevzdání bakalářských prací byl stanoven na 22. května 2024.

Diplomové práce:
Mezní termín pro odevzdání diplomových prací byl stanoven na 20. května 2024.

Stanovený termín odevzdání je pro studenta závazný. Pokud student ze závažných (a doložených) důvodů (mobilita, zdravotní důvody) nemůže dodržet předepsaný termín odevzdání, ale hodlá konat SZZ v daném akademickém roce, má právo podat děkanovi prostřednictvím vedoucího katedry písemnou žádost o stanovení náhradního termínu odevzdání práce.

Pokud student nedodrží termín odevzdání předepsaný v zadání, popř. náhradní termín stanovený děkanem, musí si v následujícím akademickém roce požádat o vypracování nového čistopisu zadání s novým termínem odevzdání.

Nezapomeňte:

 • Před odevzdáním práce je nutné na IS/STAG vyplnit údaje o své práci, formulář Doplnění údajů o kvalifikační práci.
 • Student do STAGu nahraje elektronickou verzi práce prostřednictvím webového formuláře. Práce musí být nahrána jako jeden soubor ve formátu pdf. Student vytiskne tiskopis "Údaje o kvalifikační práci" a svým podpisem potvrdí správnost údajů a plnou shodu elektronické verze s odevzdávanou listinnou verzí kvalifikační práce a odevzdá spolu s pracemi na sekretariát.

Obhajoba a státní závěrečná zkouška:

 • Obhajoba kvalifikační práce je součástí státní závěrečné zkoušky. Informace o organizaci SZZ, pokyny k SZZ a termíny SZZ jsou k dispozici zde.


V případě dotazů kontaktujte prosím sekretariát katedry.

RÁMCOVÉ TEMATICKÉ OKRUHY ZÁVĚREČNÝCH PRACÍ

Bližší informace poskytne garant příslušného studijního programu.
Konkrétní téma si student domluví individuálně se zvoleným vedoucím práce.

Ukázky závěrečných prací zpracovaných na KMA v minulých letech lze nalézt na Portále v sekci Kvalifikační práce (zde jsou dostupné veškeré obhájené kvalifikační práce).

Forma práce, zásady pro vypracování

Závěrečnou práci je možné vypracovat v českém, slovenském nebo anglickém jazyce (popř. po domluvě s vedoucím práce a po schválení děkanem i v jiném světovém jazyce).

Sazba práce (DTP): Pro práce obsahující větší množství matematické sazby je doporučeno použít typografický systém (La)TeX, pro práce obsahující větší množství statistických dat a tabulek je samozřejmě možné použít i Microsoft Word + Excel, resp. OpenOffice Writer + Spreadsheet. Pokud váháte s výběrem, který systém bude pro zpracování Vaší kvalifikační práce nejvhodnější, poraďte se se svým vedoucím práce.

Formát textu: Stupeň (velikost) písma různých úrovní volte podle standardních typografických doporučení (například při použití systému LaTeX ponechejte nastavení definované třídou dokumentů book). Odstavce hladkého textu jsou zarovnány do bloku. Doporučená velikost okrajů je 2,5 cm, v případě tištěné práce s oboustrannou sazbou lze přiměřeně zvětšit vnitřní okraj pro potřebu vazby. Pokud DTP program nedefinuje doporučenou hodnotu řádkování, volte řádkování nejblíže odpovídající 120 procentům stupně použitého písma. Kapitoly první úrovně doporučujeme začínat vždy na pravé straně.

Obecná struktura práce: Kvalifikační práce obsahuje (v tomto pořadí) desky a titulní list, zadání kvalifikační práce, abstrakt a klíčová slova (v české a anglickém jazyce, resp. dalším jazyce, který je jazykem práce), poděkování (nepovinné), obsah, seznam použitých symbolů a zkratek (je-li to považováno za vhodné), seznam tabulek a obrázků (je-li to považováno za vhodné), úvod, vlastní zpracování práce, závěr, reference, přílohy (jsou-li).

Titulní strana a desky: Vnější desky a titulní strana kvalifikační práce obsahují v horní části plný název univerzity a fakulty (je-li použito logo, musí odpovídat jednotnému vizuálnímu stylu ZČU); ve střední části se nachází název práce v jazyce práce a pod ním její typ (tj. bakalářská či diplomová práce); dole vlevo se uvádí rok (odevzdání) a dole vpravo jméno a příjmení autora práce. Pro sazbu kvalifikačních prací (bakalářských, diplomových, dizertačních) lze také již použít novou latexovou šablonu, která je včetně návodu k dispozici zde.

Tabulky a obrázky: Vztahují-li se k textu, mají být uvedeny v textu; jsou-li příliš rozsáhlé, patří do příloh. Obrázky i tabulky se číslují tak, aby bylo možné se na ně odkázat v textu, nejlépe relativně k dané kapitole (např. Tab. 2.1 nebo Obr. 3.2). Pod obrázkem, resp. nad tabulkou by měl být popis. Odkazy na obrázky a tabulky v textu mají tvar "viz obr. 2.18" nebo "jsou uvedeny v tab. 4.3". Každý obrázek i tabulka musí mít v textu alespoň jeden odkaz.

Vzorce a vztahy: Umisťují se do textu. K jejich označování se používá číslování (opět nejlépe relativně ke kapitolám) uzavřené v kulatých závorkách.

Zdrojové texty programů, soubory dat: Pokud jsou součástí práce počítačové programy, soubory dat nebo uživatelská dokumentace, měly by být odevzdány elektronicky, tj. nahrány do IS/STAG (viz níže). Přímo do textu patří jen kratší programy, ilustrující hlavní myšlenkový proud autora (např. zajímavý algoritmus). Programy by měly být bohatě komentovány a datové soubory jednoznačně popsané.

Literatura a odkazy na zdroje: Do textu kapitol práce je nutné uvádět odkazy na použitou literaturu či zdroje informací. Neuvedení zdroje informací, ze kterého autor čerpá při psaní konkrétní části práce (ať již ve formě přímého citátu, který musí jako citát být viditelně označen, nebo "jen" vlastního zpracování informací), je hrubá chyba. Zpravidla se odkaz na zdroj píše do textu odstavce a uzavírá se do hranatých závorek (např. [11], [Dra94]), může být číselný nebo symbolický - většinou tvořený začátečními písmeny jmen autorů a letopočtem - avšak formát musí být jednotný v celém dokumentu. Pokud bude práce zpracovávána v TeXu, je vhodné použít bibTeX a příslušný český styl.


Kvalifikační práce se odevzdává elektronicky (nahráním do IS/STAG včetně všech příloh) a ve dvou vyhotoveních v listinné podobě (po obhajobě se vám oba výtisky vrátí). U listinných výtisků není předepsána velikost ani vazba (není nutné práci vázat tradičním způsobem s pevnými deskami ve formátu A4; je možné využít jakýkoli způsob vazby).

Další poznámky:

 • Každý pojem, který není obecně známý, by měl být nejprve definován, pak teprve použit.
 • Používá se standardní terminologie (zejména při překladech cizích pojmů); vlastní pojmy se nezavádí, pokud to není nevyhnutelné.
 • Z každé části textu musí být patrné, zda se jedná o vlastní práci nebo převzatý výsledek.
 • Délka textu by měla odpovídat doporučenému rozsahu stanovenému v zadání.
 • Práce nesmí obsahovat pravopisné chyby a překlepy, případně nelogičnosti v jazyce.

PŘÍPRAVA NA OBHAJOBU A VLASTNÍ OBHAJOBA PRÁCE

 • Je vhodné si hlavní body obhajoby práce připravit jako prezentaci, která bude promítána přes datový projektor. Je výhodné použít stejný SW jako při psaní práce, tj. LaTeX, Microsoft Office PowerPoint, OpenOffice Presentation apod.; vhodný výsledný formát prezentace je pro všechny systémy PDF.
 • Počet stránek prezentace musí být úměrný délce vystoupení, které zpravidla bývá u BP 10 minut a u DP 15 minut.
 • Soubor s prezentací musí student dodat vybranému zástupci komise v dostatečném předstihu před celým blokem obhajob, ve kterém je zařazen.
 • Ve výjimečných případech je možné do prezentace zařadit další (např. multimediální, interaktivní) prvky, je však nutné dodržet časový limit stanovený pro celkovou dobu prezentace.
 • Student musí být na prezentaci připraven tak, aby případný výpadek elektřiny nebo např. konektivity do internetu nijak nenarušil vystoupení.
 • Vlastní řeč obhajoby by měla být důkladně připravena; je doporučeno soustředit se pouze na hlavní myšlenky, vlastní přínos a výsledky.
 • Po prezentaci a následném přečtení posudků je zapotřebí mít připravené reakce na připomínky vedoucího a oponenta práce (opět nejlépe ve formě vhodné pro promítání přes datový projektor).