Závěrečné zkoušky

Důležité termíny a pokyny pro studenty závěrečného ročníku

Termín státních závěrečných zkoušek a obhajob v akademickém roce 2023/2024:

                                                           17. a 18. 6. 2024

pro bakalářské programy: Matematika a finanční studia, Matematika a její aplikace
pro navazující magisterské programy: Matematika a její aplikace, Matematika a finanční studia, Učitelství matematiky pro střední školy

Státní závěrečné zkoušky na KMA se řídí Zákonem o vysokých školáchStudijním a zkušebním řádem ZČUVyhláškou děkana FAV 10D/2017 (aktualizace 6. 5. 2021) o organizačním zabezpečení státní závěrečné zkoušky a formální náležitosti bakalářské a diplomové práce a níže uvedenými upřesňujícími pokyny vedoucího KMA.

Pokyny k SZZ:

 • K SZZ (či její části konané na KMA) se student přihlašuje na sekretariátu KMA nejpozději 10 dní před konáním SZZ. V případě, že se část SZZ koná na jiné katedře, řídí se student pokyny uvedené katedry.
 • U studentů sdruženého studia, kde je hlavní (tj. maior) program garantován katedrou matematiky, je doporučeno (nikoliv striktně vyžadováno) vykonat dle možností závěrečnou část SZZ na KMA až po složení ostatních částí státní zkoušky na jiné katedře (fakultě).
 • Student má právo odhlásit se od SZZ nebo její části (pokud je SZZ na části dělena) nejpozději tři dny před začátkem zkušebního termínu. Omluva z účasti na SZZ se doručuje na sekretariát KMA. Neodhlásil-li se student včas, může se dodatečně písemně omluvit. Omluva musí být doručena nejpozději do tří pracovních dnů od termínu SZZ a student v ní musí doložit vážný důvod, proč se ke zkoušce nemohl dostavit. O odůvodněnosti omluvy rozhodne děkan; jeho rozhodnutí je konečné. Děkan může ze závažných důvodů zmeškání lhůty k omluvě prominout. V případě, že se část SZZ koná na jiné katedře, řídí se student pokyny uvedené katedry.

Nezapomeňte:

 • Obsahuje-li SZZ i obhajobu kvalifikační práce, která probíhá na KMA, pak je možné se k SZZ (či její části) na KMA přihlásit pouze v případě, že student v předepsaném termínu odevzdal vypracovanou kvalifikační práci na sekretariát KMA. Informace a pokyny k odevzdávání prací jsou k dispozici zde.
 • Poslední část SZZ lze vykonat až poté, co student splnil všechny studijní povinnosti, postoupil k uzavření svůj výkaz o studiu na studijní oddělení FAV a studijní oddělení výkaz uzavřelo.


V případě dotazů kontaktujte prosím sekretariát katedry.

Státní závěrečná zkouška se skládá ze dvou částí:
a) Zkouška z předmětu KMA/BZMF (ve starších plánech KMA/BZMA)
b) Obhajoba bakalářské práce (KMA/OBMA)

Zkouška z předmětu KMA/BZMF(A)

 • zkouška 20 minut (jedna otázka z Obecného matematického základu a jedna ze specializační pro obor MFS),
 • 20 minut na přípravu,
 • otázky a podrobnosti níže
 • KMA/BZMF(A) - Bakalářská zkouška

  Obhajoba bakalářské práce (KMA/OBMA) má dvě části:

 • prezentace BP - obsahuje cíle práce, metody řešení, dosažené výsledky a závěr, délka prezentace 10 min.,
 • rozprava k bakalářské práci - 10 min.

 • Při hodnocení předmětu OBMA se přihlédne k hodnocení vedoucího BP, k hodnocení oponenta BP a k průběhu obhajoby BP.

  Státní závěrečná zkouška se skládá ze dvou částí:
  a) Zkouška z předmětu (KMA/BZMA)
  b) Obhajoba bakalářské práce (KMA/OBMA)

  Zkouška z předmětu KMA/BZMA

 • vlastní zkoušce je věnováno 20 min. (jedna otázka z povinné části a jedna ze specializační části),
 • student má 20 min. na přípravu,
 • otázky budou vybírány z níže uvedených tematických okruhů, specializační část je volena dle zaměření bakalářské práce studenta (stanoví vedoucí práce):
 • KMA/BZMA - Bakalářská zkouška

  Obhajoba bakalářské práce (KMA/OBMA) má dvě části:

 • prezentace BP - obsahuje cíle práce, metody řešení, dosažené výsledky a závěr, délka prezentace 10 min.,
 • rozprava k bakalářské práci - 10 min.

 • Při hodnocení předmětu OBMA se přihlédne k hodnocení vedoucího BP, k hodnocení oponenta BP a k průběhu obhajoby BP.

  Státní závěrečná zkouška se skládá ze dvou částí:
  a) Zkouška ze tří zapsaných předmětů SZZ - každému předmětu je věnováno 15 min.
  b) Obhajoba diplomové práce - prezentace práce obsahující cíle práce, metody řešení, dosažené výsledky a závěr; délka prezentace 15 min., čtení posudků a reakce na dotazy 10 min., veřejná rozprava 5 min.

  Tematické okruhy pro státní závěrečné zkoušky
  KMA/DM - Diskrétní matematika
  KMA/MFM - Matematické a finanční modelování
  KMA/SSF - Statistika a stochastické finance

  Státní závěrečná zkouška se skládá ze dvou částí:
  a) Zkouška ze tří zapsaných předmětů SZZ - každému předmětu je v rámci zkoušky věnováno 15 min., student má předtím 3x 10 min. na přípravu.
  b) Obhajoba diplomové práce - prezentace práce obsahující cíle práce, metody řešení, dosažené výsledky a závěr; délka prezentace 15 min., čtení posudků a reakce na dotazy 10 min., veřejná rozprava 5 min.

  Tematické okruhy pro státní závěrečné zkoušky
  KMA/OMZ - Obecný matematický základ
  KMA/MSZ - Obor Matematika
  KMA/MNA - Matematická a numerická analýza
  KMA/AGO - Geometrie a geometrické modelování (nové!)
  KMA/DMSZ - Diskrétní matematika a algebra

  Státní závěrečná zkouška se skládá ze dvou celků:
  a) Zkouška ze tří zapsaných předmětů SZZ, a to MAU, PGPSS (nebo TVU) a státnicového předmětu druhého aprobačního předmětu. Každý z uvedených předmětů je považován za samostatnou část ve smyslu SZŘ ZČU. V souladu se studijními plány sdruženého studia se na KMA koná jen zkouška z předmětu MAU (popř. GEU a TVU, jsou-li součástí studia).
  b) Obhajoba diplomové práce (na KMA se koná jen v případě, že studijní program Učitelství matematiky pro SŠ je hlavním, tj. maior, programem) - prezentace práce obsahující cíle práce, metody řešení, dosažené výsledky a závěr; délka prezentace 15 min., čtení posudků a reakce na dotazy 10 min., veřejná rozprava 5 min. Je-li studijní program Učitelství matematiky pro SŠ pouze přidruženým, tj. minor, programem, obhajoba se koná na katedře zajišťující hlavní, tj. maior, program.

  Tematické okruhy pro státní závěrečné zkoušky
  KMA/GEU - Geometrie - učitelství (jen pro studenty zapsané v roce 2018 a dříve)
  KMA/MAU - Matematika - učitelství (nová verze)
  KMA/TVU - Teorie vyučování (jen pro studenty zapsané v roce 2014 a dříve)