Matematika a její aplikace

Titul: bakalář, Bc.
Doba studia: 3 roky
Forma: prezenční  
Jazyk výuky: čeština 

Možnost studijních stáží v zahraničí

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Popis

Tento program je určen studentům se zájmem o širší teoretický matematický základ propojený s aplikačními oblastmi (zejména z přírodních a technických věd). Cílem studia je poskytnout dostatečně všestranné matematické znalosti a umožnit studentům orientovat se v základních matematických disciplínách a metodách moderní matematiky.

Co se naučím

Studenti se naučí číst matematický text, aktivně používat korektní postupy při řešení matematických úloh nebo konstruovat elementární důkazy v abstraktních matematických systémech. Dále si osvojí schopnost formulovat, analyzovat a matematickými metodami řešit reálné úlohy z přírodovědných, ekonomických a technologických oblastí. Samozřejmostí je zvládnutí vhodných softwarových prostředků.

Jak se uplatním

Program je primárně koncipován jako průprava k navazujícímu magisterskému studiu matematiky, zároveň absolventy připraví i na přímé uplatnění v praxi. Získané znalosti využijí zejména při řešení matematicky formulovaných inženýrsko-přírodovědných, ekonomických, medicínských, případně i sociálních problémů.