Matematika a její aplikace

Titul: Magistr, Mgr.
Doba studia: 2 roky
Forma: prezenční 
Jazyk výuky: čeština

Možnost studijních stáží v zahraničí

Možnost získání RNDr. po složení státní rigorózní zkoušky

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Popis

Tento program je určen studentům, kteří mají teoretický matematický základ z bakalářského studia, a umožňuje jim jej dále prohloubit a získat ucelené široké vzdělání v pokročilých matematických disciplínách. Mimo společný základ se studenti detailněji zaměřují na konkrétní oblast matematiky, a to volbou jedné ze tří specializací programu:

Diskrétní matematika a algebra
Geometrie a geometrické modelování
Matematická analýza a numerická matematika

Další možností studia je volba specializace Matematika a její aplikace – minor v kombinaci s Učitelstvím matematiky pro střední školy - maior. Absolvent se tak stává jednooborovým učitelem matematiky pro SŠ s hlubšími a rozsáhlejšími znalostmi moderní matematiky, které bude moci využít při pedagogické práci s talentovanými studenty.

Podrobnější informace a pokyny k podání přihlášky jsou uvedeny na stránkách fakulty v části přijímací řízení.

Co se naučím

Studenti získají přehled o základních i pokročilých pojmech a metodách hlavních matematických disciplín (matematická analýza, algebra, diskrétní matematika, geometrie, numerická matematika, matematické modelování, pravděpodobnost a statistika) a jejich vztahů a souvislostí. Dále se naučí tvůrčím způsobem používat teoretické poznatky z příslušné oblasti a vytvářet a analyzovat matematické modely přírodovědných, technických a společenských procesů, provádět jejich počítačové simulace, navrhovat a realizovat numerické metody jejich řešení.

Jak se uplatním

Po absolvování programu lze pokračovat ve studiu doktorského programu, nebo nalézt uplatnění ve výzkumných, vývojových a konstrukčních odděleních podniků, ale také v podobných pozicích ve státním a veřejném sektoru, konzultantských společnostech apod. Absolvent tohoto studijního programu získá titul Mgr. a má možnost složit rigorózní zkoušku a získat akademický titul RNDr.