Matematika a její aplikace

Titul: Magistr, Mgr.
Doba studia: 2 roky
Forma: prezenční 
Jazyk výuky: čeština

Možnost studijních stáží v zahraničí

Možnost získání RNDr. po složení státní rigorózní zkoušky

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Popis

Absolventi oboru mají hlubší poznatky v některých z následujících oblastí dle zvolené specializace: matematická analýza a teorie diferenciálních rovnic, diskrétní matematika a teorie grafů, matematické struktury a kódování, numerická matematika a počítačové modelování, matematické metody optimalizace, geometrie a geometrické modelování.

Co se naučím

Studenti se naučí tvůrčím způsobem používat teoretické poznatky z příslušné oblasti a vytvářet a analyzovat matematické modely přírodovědných, technických a společenských procesů, provádět jejich počítačové simulace, navrhovat a realizovat numerické metody jejich řešení.

Jak se uplatním

Po absolvování oboru lze pokračovat ve studiu doktorského programu, nebo nalézt uplatnění ve výzkumných, vývojových a konstrukčních odděleních podniků, ale také v podobných pozicích ve státním a veřejném sektoru, konzultantských společnostech apod.