Učitelství matematiky pro střední školy

Titul: Magistr, Mgr.
Doba studia: 2 roky
Forma: prezenční 
Jazyk výuky: čeština

Možnost studijních stáží v zahraničí

Možnost získání RNDr. po složení státní rigorózní zkoušky

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Popis

Studijní program je zaměřen na přípravu učitelů matematiky na středních školách, případně i vyšších odborných školách. Je součástí tzv. sdruženého studia, ve kterém si uchazeč vybírá dva studijní programy, jeden hlavní (tzv. maior) a jeden přidružený (tzv. minor). Tento studijní program může být zvolen jako hlavní i jako přidružený a lze ho studovat v kombinaci s programy Učitelství fyziky pro SŠ (FAV), Učitelství biologie pro SŠ (FPE), Učitelství geografie pro SŠ (FPE) nebo Učitelství chemie pro SŠ (FPE).

Další možností studia je volba Učitelství matematiky pro střední školy – maior v kombinaci s programem Matematika a její aplikace – minor (FAV). Absolvent se tak stává jednooborovým učitelem matematiky pro SŠ s hlubšími a rozsáhlejšími znalostmi moderní matematiky, které bude moci využít při pedagogické práci s talentovanými studenty.

Magisterský studijní program Učitelství matematiky pro střední školy přímo navazuje na bakalářské studium. U uchazečů je požadováno, aby prokázali splnění vstupních kompetencí – a to jak z oblasti matematiky, tak z oblasti pedagogiky, psychologie a oborové didaktiky včetně absolvované praxe. Tyto kompetence uchazeči prokazují úspěšným zakončením bakalářského programu v oblasti matematiky se zaměřením na vzdělávání nebo jinou doložitelnou formou (např. kurzy CŽV).

Celkový studijní plán (v součtu 120 kreditů) vznikne kombinací studijního plánu hlavního studijního programu a studijního plánu jednoho přidruženého studijního programu. Aktuální studijní plány lze nalézt na portálu ZČU (na následující akademický rok vždy od dubna).

Hlavní studijní program:
Učitelství matematiky pro střední školy (Fakulta aplikovaných věd ZČU) – studijní plán

Téma diplomové práce je voleno z oblasti matematiky či její didaktiky.

Přidružený studijní program:
Učitelství fyziky pro střední školy (Fakulta aplikovaných věd ZČU) – studijní plán celé kombinace
Učitelství biologie pro střední školy (Fakulta pedagogická ZČU) – studijní plán celé kombinace
Učitelství geografie pro střední školy (Fakulta pedagogická ZČU) – studijní plán celé kombinace
Učitelství chemie pro střední školy (Fakulta pedagogická ZČU) – studijní plán celé kombinace
Matematika a její aplikace (Fakulta aplikovaných věd ZČU) – studijní plán celé kombinace

Nezávisle na volbě přidruženého studijního programu jsou všichni studenti hlavního studijního programu Učitelství matematiky pro střední školy studenty Fakulty aplikovaných věd ZČU.

Vstupní předpoklady z odborných (aprobačních) předmětů na úrovni bakalářského studia jsou ověřovány formou přijímací zkoušky a při následném ústním pohovoru. V rámci ústního pohovoru je rovněž ověřována i motivace k výkonu učitelského povolání.

Co se naučím

Studenti si osvojí komplexní znalost a porozumění pokročilých matematických teorií a odpovídajících vědeckých metod, a to s ohledem na moderní pojetí výuky středoškolské matematiky. Jsou způsobilí ve formulování, analýze, řešení a diskusi problémů, jež se objevují v odborné matematice, a následně jsou schopni tyto reálné problémy formou vhodných zjednodušení převést do výukového procesu. Tytéž znalosti prokazují i ve svém druhém aprobačním předmětu a navíc umějí nacházet mezipředmětové vztahy a souvislosti, a to nejen v rámci své aprobace.

Jak se uplatním

Studijní program je koncipován tak, aby absolventi získali patřičné odborné kompetence, které jsou nezbytné k tomu, aby mohli na kvalitní odborné úrovni a s potřebnými metodickými a didaktickými znalostmi pracovat jako středoškolští učitelé matematiky a druhého oboru. Vzhledem k přírodovědně-technickému charakteru fakulty aplikovaných věd je důraz rovněž kladen na to, aby absolvent byl učitelem, který dokáže žákům zpřístupnit matematiku v širším kontextu jejích aplikací a který používá moderní principy komunikace vědy. Absolventi jsou rovněž plnohodnotně připraveni k působení na vyšších odborných školách.