Učitelství matematiky pro střední školy

Titul: Magistr, Mgr.
Doba studia: 2 roky
Forma: prezenční 
Jazyk výuky: čeština

Možnost studijních stáží v zahraničí

Možnost získání RNDr. po složení státní rigorózní zkoušky

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Popis

Studijní program je zaměřen na přípravu učitelů matematiky na středních školách, případně i vyšších odborných školách. Je součástí tzv. sdruženého studia, ve kterém si uchazeč vybírá dva studijní programy z nabídky skupiny programů Učitelství pro střední školy, jeden hlavní (tzv. maior) a jeden přidružený (tzv. minor). Tento studijní program může být zvolen jako hlavní i jako přidružený a lze ho studovat pouze v kombinaci s programy Učitelství fyziky pro SŠ (FAV), Učitelství biologie pro SŠ (FPE), Učitelství geografie pro SŠ (FPE) nebo Učitelství chemie pro SŠ (FPE).
Magisterský studijní program Učitelství matematiky pro střední školy přímo navazuje na bakalářské studium. U uchazečů je požadováno, aby prokázali splnění vstupních kompetencí – a to jak z oblasti matematiky, tak z oblasti pedagogiky, psychologie a oborové didaktiky včetně absolvované praxe. Tyto kompetence uchazeči prokazují úspěšným zakončením bakalářského programu v oblasti matematiky se zaměřením na vzdělávání nebo jinou doložitelnou formou (např. kurzy CŽV).

Celkový studijní plán (v součtu 120 kreditů) vznikne kombinací studijního plánu hlavního studijního programu a studijního plánu jednoho přidruženého studijního programu. Aktuální studijní plány lze nalézt na portálu ZČU (na následující akademický rok vždy od dubna).

Hlavní studijní program:
Učitelství matematiky pro střední školy (Fakulta aplikovaných věd ZČU) – studijní plán

Téma diplomové práce je voleno z oblasti matematiky či její didaktiky.

Přidružený studijní program:
Učitelství fyziky pro střední školy (Fakulta aplikovaných věd ZČU) – studijní plán
Učitelství biologie pro střední školy (Fakulta pedagogická ZČU) – studijní plán
Učitelství geografie pro střední školy (Fakulta pedagogická ZČU) – studijní plán
Učitelství chemie pro střední školy (Fakulta pedagogická ZČU) – studijní plán

Nezávisle na volbě přidruženého studijního programu jsou všichni studenti hlavního studijního programu Učitelství matematiky pro střední školy studenty Fakulty aplikovaných věd ZČU.

Vstupní předpoklady z odborných (aprobačních) předmětů na úrovni bakalářského studia jsou ověřovány formou přijímací zkoušky a při následném ústním pohovoru. V rámci ústního pohovoru je rovněž ověřována i motivace k výkonu učitelského povolání.

Co se naučím

Studenti si osvojí komplexní znalost a porozumění pokročilých matematických teorií a odpovídajících vědeckých metod, a to s ohledem na moderní pojetí výuky středoškolské matematiky. Jsou způsobilí ve formulování, analýze, řešení a diskusi problémů, jež se objevují v odborné matematice, a následně jsou schopni tyto reálné problémy formou vhodných zjednodušení převést do výukového procesu. Tytéž znalosti prokazují i ve svém druhém aprobačním předmětu a navíc umějí nacházet mezipředmětové vztahy a souvislosti, a to nejen v rámci své aprobace.

Jak se uplatním

Studijní program je koncipován tak, aby absolventi získali patřičné odborné kompetence, které jsou nezbytné k tomu, aby mohli na kvalitní odborné úrovni a s potřebnými metodickými a didaktickými znalostmi pracovat jako středoškolští učitelé matematiky a druhého oboru. Vzhledem k přírodovědně-technickému charakteru fakulty aplikovaných věd je důraz rovněž kladen na to, aby absolvent byl učitelem, který dokáže žákům zpřístupnit matematiku v širším kontextu jejích aplikací a který používá moderní principy komunikace vědy. Absolventi jsou rovněž plnohodnotně připraveni k působení na vyšších odborných školách.

Přijímací zkouška 2023/2024

Učitelství matematiky pro střední školy

Obecný popis přijímací zkoušky

 • Jelikož jde o sdružené studium dvou studijních programů (hlavního a přidruženého, tzv. maior a minor), má přijímací zkouška dvě části odpovídající oborům těchto studijních programů (tedy aprobačním předmětům) a dále s ohledem na specifika programu ještě třetí část týkající se pedagogicko-psychologických kompetencí a reflektované praxe.
 • V případě sdružených programů uskutečňovaných plně na FAV ZČU (aprobační kombinace MA+FY a FY+MA) se konají obě předmětové části v jeden den na FAV.
 • V případě, že je jeden ze sdružených programů zabezpečován FPE ZČU (tedy aprobační předměty BI, GE, CH), konají se jednotlivé předmětové části přijímací zkoušky zpravidla v různých dnech, a to pro MA, FY na FAV a pro BI, GE, CH na FPE.
 • Přijati mohou být pouze uchazeči, kteří uspějí v přijímací zkoušce z obou oborů a kteří současně splňují předpoklady týkající se pedagogicko-psychologických kompetencí a reflektované praxe, tedy podmínky třetí dílčí části přijímací zkoušky.Jelikož jde o sdružené studium dvou studijních programů (hlavního a přidruženého, tzv. maior a minor), má přijímací zkouška dvě části z každého aprobačního předmětu a dále s ohledem na specifika programu ještě třetí část týkající se pedagogicko-psychologických kompetencí a reflektované praxe.

Přijímací zkouška z matematiky

Přijímací zkouška má písemnou a ústní část:

 • Písemná část se skládá z 20 testových otázek, vždy je správná jen jedna odpověď. Maximální počet bodů je 40. Časový limit je 60 minut. Ukázka testu je uvedena níže.
 • Ústní část je vedena formou pohovoru s přijímací komisí. Otázky jsou kladeny s ohledem na volbu studijního programu (příp. konkrétní aprobace) a na předchozí absolvované studium. V rámci ústního pohovoru je rovněž ověřována i motivace k výkonu učitelského povolání. Maximální počet bodů je 20.
 • Na základě dalších prokázaných výjimečných výsledků a aktivit (např. odborných publikací, úspěšných účastí v odborných soutěžích apod.) může komise přidělit další body (max. 40).

Komise doporučuje přijetí uchazeče, pokud získal minimálně 25 bodů.

Přijímací zkouška z matematiky je prominuta, pokud uchazeč absolvoval bakalářský nebo navazující studijní program, který je obsahově obdobný bakalářskému programu Matematika a její aplikace na FAV ZČU s váženým studijním průměrem max. 2,0. Jako obsahově obdobné studium je uznáván např. obor Matematická studia či program Matematika se zaměřením na vzdělávání na FPE ZČU, pokud uchazeč navíc absolvoval předmět KMA/MA2 či KMA/M2. V případě absolvování jiného než uvedených programů posoudí obsahovou obdobnost předchozího studia garant programu na základě absolvovaných předmětů. Další možností prominutí přijímací zkoušky z matematiky je prokázání výjimečných výsledků a aktivit (např. odborných publikací, úspěšných účastí v odborných soutěžích apod.) – tyto aktivity opět posuzuje a uznává garant programu. O prominutí přijímací zkoušky nebo její části je nutno požádat současně s podáním přihlášky.

Splnění předpokladů týkajících se pedagogicko-psychologických kompetencí a reflektované praxe

 • Nutnou podmínkou pro přijetí ke studiu je prokázání pedagogicko-psychologických kompetencí a reflektované praxe na úrovni bakalářských programů zaměřených na vzdělávání.
 • Výše uvedený požadavek se prokazuje buďto kontrolou výpisu předmětů absolvovaných během bakalářského studia (např. Diploma Supplement) či jinou doložitelnou formou, např. absolvováním vhodného programu celoživotního vzdělávání v rozsahu kurzu Doplňující modul pedagogicko-psychologický a praxe nabízeného ZČU pro absolventy neučitelsky orientovaných studijních programů, viz https://www.pc.fpe.zcu.cz/?p=2610 .
 • Uznání splnění požadavků v této části přijímací zkoušky je v pravomoci garanta hlavního studijního programu.
 • Mezní termín pro splnění této části přijímací zkoušky je dán datem zápisu do studia.

Přijímací zkouška z druhého aprobačního předmětu

Tato dílčí část přijímací zkoušky se řídí podmínkami přijímacího řízení té fakulty, která zabezpečuje přidružený studijní program.

Ke stažení